Hotel Aquarion Zakopane, Zakopane
Hotel Aquarion, Zakopane

Poriadok

Vybrať termín
07 jún 2023
08 jún 2023

Lowest price guarantee

Hotelový poriadok a podmienky rezervácie

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Hotelový poriadok vypracoval Dobrý Hotel Mięczkowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (ďalej len: „Poskytovateľ služieb”), a ten definuje pravidlá hotelovej prevádzky a poskytovania hotelových služieb, pravidlá pre vykonávanie rezervácie hotelových miest a pravidlá poskytovania služieb elektronickou formou prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovanej na adrese www.hotelaquarion.pl. Poskytovateľ služieb je prevádzkovateľom hotela.

 2. Hosť a Poskytovateľ služieb sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto Poriadku od začiatku používania Služieb poskytovaných prostredníctvom Poskytovateľa služieb. Realizácia Služieb a pobyt Hosťa v hoteli prebiehajú v súlade s pravidlami obsiahnutými v Hotelovom poriadku.

 1. Definície
 1. Hosť - fyzická osoba s plnou právnou spôsobilosťou alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby poskytované Poskytovateľom služieb v súlade s ustanoveniami Hotelového poriadku,

 2. Služby - každá zo služieb poskytovaných v súlade s Hotelovým poriadkom, vrátane hotelových služieb poskytovaných v rámci hotela a elektronicky poskytovaných služieb v rámci internetovej stránky,

 3. Internetová stránka - webové stránky, ktoré umožňujú online rezerváciu hotelového miesta pomocou Rezervačného systému.

 1. Typ a rozsah ponúkaných služieb 
 1. Poskytovateľ služieb poskytuje hotelové služby v súlade so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 o spojených službách cestovného ruchu, pričom tieto služby zahŕňajú najmä:
 • prenájom hotelových izieb,
 • gastronomické služby,
 • prenájom konferenčných miestností,
 • prenájom parkovacieho miesta.
 1. Možnosť rezervácie hotelového miesta je dostupná:
 • prostredníctvom Rezervačného systému - interaktívny formulár poskytovaný tretími stranami prostredníctvom internetovej stránky, ktorý umožňuje rezerváciu hotelového miesta v hoteli, ktorý je dostupný v Systéme,
 • telefonicky na telefónnom čísle Poskytovateľa služieb, ktoré je uvedené na internetovej stránke,
 • e-mailom pomocou e-mailovej adresy Poskytovateľa služieb, ktorá je uvedená na internetovej stránke,
 • osobne – na recepcii hotela.
 1. Platby – internetové stránky umožňujú Hosťom uskutočniť platbu za online rezerváciu hotelového miesta prostredníctvom spolupráce so službou tPay. V prípade rezervácie iným spôsobom než prostredníctvom Rezervačného systému je možná platba v hotovosti, bankovým prevodom, alebo platobnou/debetnou kartou.
 1. Poskytovateľ služieb akceptuje nasledujúce platobné karty:
 • pri online platbách: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express,
 • pri platbách priamo v hoteli: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express.
 1. V rámci hotelovej prevádzky sú hotelové služby poskytované v súlade s primeranou kategóriou a štandardom hotela. V prípade výhrad týkajúcich sa kvality poskytovaných služieb sa od Hosťa vyžaduje, aby ich nahlásil na recepcii hotela počas svojho pobytu, čo umožní Poskytovateľovi služieb promptne reagovať.
 1. Poskytovateľ služieb v rámci fungovania Hotela zabezpečuje najmä:
 • pobyt Hosťa v hoteli, vrátane rešpektovania súkromia jeho osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1b GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa odvoláva smernica 95/46 / ES), tj. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uskutočnenie dohody, ktorej zmluvnou stranou je hosť;
 • profesionálnu a zdvorilú obsluhu v rozsahu všetkých služieb poskytovaných v hoteli;
 • upratovanie izby (v hodinách 9:00 – 16:30) a oprava porúch počas neprítomnosti Hosťa, a v čase jeho prítomnosti len na jeho želanie;
 • technicky efektívnu prevádzku; v prípade nedostatkov a porúch, ktoré nie je možné napraviť, sa hotel bude snažiť čo najviac zmierniť nepríjemnosti; v prípade opravy škôd. Hosť sa vzdáva nárokov a práv na náhradu škody.
 1. Okrem toho, na žiadosť Hosťa, v rámci fungovania hotela, Poskytovateľ služieb poskytuje okrem iného nasledujúce doplnkové služby:
 • informácie súvisiace s pobytom a s cestovaním;
 • budenie v určenom čase;
 • uchovávanie cenností v trezore počas pobytu Hosťa v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka;
 • uchovávanie batožiny (hotel môže odmietnuť uloženie batožiny počas inej doby než je doba pobytu Hosťa, a môže tiež odmietnuť prijatie vecí, ktoré nepredstavujú osobnú batožinu);
 • objednávanie dopravnej služby;
 • platený room-service.
 1. Podmienky používania služieb Aquaparku Zakopane
 1. Hostia môžu využívať služby Aquaparku Zakopane prostredníctvom platobnej možnosti „hotelový úver”. Ak Hosť využíva otvorený účet, tak Poskytovateľ služieb musí vopred autorizovať platobnú kartu Hosťa.
 1. Hosť s otvoreným hotelovým účtom je povinný autorizovať služby v miestach Aquaparku Zakopane.
 1. V prípade straty hodiniek umožňujúcich využívanie Aquaparku Zakopane, bude Hosť znášať náklady vo výške 30 pln.
 1. Každý deň od 22:00 do 9:00 je zakázané používanie hotelového prechodu do Aquaparku Zakopane.
 1. V prípade porušenia tohto zákazu môže dostať Hosť zmluvnú pokutu vo výške 500 PLN za každé zistené porušenie zákazu a tiež je povinný uhradiť náklady na výmenu vody a dezinfekciu vo vonkajších bazénoch a atrakciách Aquaparku Zakopane, ako aj náklady spojené s technologickou prestávkou spôsobenou týmto porušením.
 1. Poriadok hotelovej prevádzky
 1. Hotelová izba je prenajímaná na celé dni. Registrácia (hotelový deň) sa začína o 16:00 v deň príchodu a končí sa o 11:00 v deň odchodu..
 1. Ak Hosť, ktorý prenajíma izbu, nešpecifikuje čas pobytu, predpokladá sa, že ide o jeden deň prenájmu izby.
 1. Na želanie Hosťa a v čo najväčšej možnej miere hotel môže predĺžiť hotelovú dobu za príplatok.
 1. Želanie predĺženia pobytu, alebo predĺženia hotelovej doby musí Hosť nahlásiť na recepcii do 10:00 v deň pôvodného odchodu. Hotel zohľadní želanie o predĺženie pobytu v čo najväčšej možnej miere.
 1. V prípade, keď Hosť neopustí izbu po ukončení hotelovej doby, si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo na zbalenie vecí Hosťa v prítomnosti najmenej dvoch zástupcov hotela, pričom jedným z nich musí byť Riaditeľ, alebo Vedúci hotela. Takto zabalené veci bude v úschovni hotela a bude pripravené pre vyzdvihnutie na recepcii.
 1. Predmety, ktoré zostali v hotelovej izbe po odchode Hosťa, budú odoslané na adresu, ktorú uviedol Hosť – na jeho náklady. Ak takáto možnosť nebude možná, tak hotel bude uchovávať tovar po dobu 3 mesiacov.
 1. Želania o skrátenie pobytu musí Hosť nahlásiť na recepcii hotela najneskôr do 18:00 deň pred plánovaným skrátením pobytu. V opačnom prípade sa nasledujúca hotelová doba bude považovať za začatú, ibaže hotelový poriadok ponuky, ktorú si zakúpil Hosť uvádza inak.
 1. Hosť nesmie postúpiť izbu iným osobám bez predchádzajúceho ubytovania tretej osoby na recepcii, a to aj v prípade, ak ešte nevypršala doba, za ktorú bola uhradená platba.
 1. Osoby, ktoré nie sú ubytované v hoteli, môžu zostať v hotelovej izbe po predchádzajúcom informovaní hotelovej recepcie, ale len od 6:00 do 22:00.
 1. Po registrácii v hoteli by sa mal každý Hosť oboznámiť s vybavením izby, ktoré by malo zostať v neporušenom stave a v prípade, keď si Hosť všimne škodu, tak by mal ihneď informovať hotelovú recepciu. Ak Hosť nebude informovať o prípadných škodách hotelovú recepciu, tak bude finančne zodpovedný za vzniknuté škody.
 1. Hosť je zodpovedný za škody na majetku hotela, ktoré spôsobí sám, alebo osoby, za ktoré je zodpovedný a za osoby, ktoré ho navštevujú.
 1. Hosť je povinný uhradiť náklady na pobyt počas ubytovania v hoteli, ako aj všetky objednané a použité služby a tovary najneskôr pri odhlásení/odchode. V prípade, že všetky poplatky týkajúce sa pobytu nebudú vyrovnané, Poskytovateľ služieb je oprávnený účtovať Hosťovi za akékoľvek realizované služby a tovary v jeho prospech.
 1. Hotel je zodpovedný za stratu alebo poškodenie vecí, ktoré si Hosť priniesol v rozsahu stanovenom príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 1. Cennosti, peniaze a dokumenty by mali byť uložené v uzavretom trezore, ktorý sa nachádza v izbe, alebo v depozite na recepcii. Ak ponecháte cennosti mimo trezoru, hotel za ne nie je zodpovedný.
 1. V hoteli sa dodržuje nočný kľud od 22:00 do 6:00.
 1. Správanie Hostí a osôb využívajúcich hotelové služby by nemalo zasahovať do pokojného pobytu ostatných Hostí. Hotel môže odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb osobe, ktorá porušuje toto pravidlo. V hoteli platí úplný zákaz fajčenia. V prípade porušenia zákazu môže hotel účtovať Hosťovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 PLN za každé zistené porušenie zákazu a zaväzuje sa uhradiť náklady na neoprávneného zavolania služieb, ktoré automaticky vykonáva protipožiarny systém.
 1. Vždy, keď sa opúšťa hotelová izba, je Hosť povinný ju zabezpečiť správnym spôsobom, aby do nej nemali prístup tretie osoby. Počas neprítomnosti Hosťa v miestnosti musia byť okná a dvere zatvorené.
 1. V prípade zistenia požiaru musí Hosť v rámci svojich možností informovať hotelový personál o nebezpečenstve a musí dodržiavať pokyny označujúce smer evakuácie. Až do príchodu hasičov je za evakuáciu ľudí v hoteli zodpovedný hotelový personál.
 1. Z dôvodov požiarnej bezpečnosti je zakázané používať v hotelových izbách zariadenia, ktoré nie sú zahrnuté vo vybavení izby (napr. ohrievač, elektrický platnička atď.).
 1. Hotel má možnosť účtovať miestny poplatok vo výške zhodnej s platnými predpismi.
 1. Rezervácia hotelového miesta
 1. Rezerváciu hotelového miesta je možné vykonať:
 • prostredníctvom Rezervačného systému,
 • telefonicky,
 • prostredníctvom e-mailu,
 • osobne na recepcii hotela.
 1. Aby ste mohli vykonať rezerváciu, tak musíte súhlasiť s Hotelovým poriadkom, poskytnúť osobné informácie potrebné na realizáciu služieb (napr.: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, čas pobytu, označenie spôsobu platby) a zaplatiť čiastočne alebo v plnej výške náklady na pobyt – v závislosti od poriadku danej ponuky, alebo od individuálnej dohody. V prípade, kedy si poriadok danej ponuky nevyžaduje uhradiť akúkoľvek čiastku za pobyt pred začatím pobytu, Poskytovateľ služieb neručí za rezerváciu hotelového miesta. Hosť musí poskytovať iba úplné a správne údaje. Hosť berie na vedomie a súhlasí s tým, že je zakázané poskytovanie nezákonného obsahu Poskytovateľovi služieb a jeho službám.
 1. V prípade rezervácie prostredníctvom Rezervačného systému okrem podmienok uvedených v odseku  2 musíte potvrdiť svoju rezerváciu stlačením tlačidla „Rezervujem a platím” a vykonať platbu prostredníctvom systému eCard, alebo počas pobytu v hoteli, ak je takáto možnosť k dispozícii.
 1. V čase rezervácie Poskytovateľ služieb informuje o:
 • hlavných informáciách týkajúcich sa rezervácie v súlade s obsahom údajov, ktoré mu poskytol Hosť a o cenách služieb,
 • identifikačných údajoch Poskytovateľa služieb,
 • skutočnosti, že Hosť, ktorý je spotrebiteľom, nemá právo v zmysle § 22[1] Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy od zmluvy o poskytovaní hotelových služieb podľa § 38 bod 12 zákona zo dňa 30. mája 2014 o ochrane spotrebiteľa,
 • dodatočnej platbe za služby, ktoré nie sú zahrnuté v rezervácii, v prípade, že si Hosť počas pobytu objedná dodatočné služby.
 1. Po vytvorení rezervácie pomocou Rezervačného systému alebo e-mailom, pošle Poskytovateľ služieb Hosťovi potvrdenie o jej vytvorení spolu s informáciami uvedenými vo vyššie uvedenom ods. 4 na e-mailovú adresu, ktorú uvedie Hosť. V prípade rezervácie uskutočnenej telefonicky, alebo osobne budú informácie uvedené v ods. 4 poskytnuté Hosťovi počas vytvárania rezervácie, alebo akýmkoľvek iným spôsobom po vzájomnej dohode s Hosťom.
 1. Zrušenie rezervácie hotelového miesta
 1. Zrušenie rezervácie by malo byť vykonané rovnakým spôsobom, akým bola daná rezervácia vykonaná.
 1. Zrušenie hotelovej rezervácie je možné najneskôr jeden deň pred deklarovaným dátumom začatia rezervovaného pobytu do  12:00, ibaže podmienky danej ponuky uvádzajú inak.
 1. V prípade zrušenia po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, alebo ak sa Hosť neobjaví v hoteli na deklarovaný dátum začiatku rezervovaného pobytu, tak Hosť bude musieť zaplatiť rezervačný poplatok, ibaže bola rezervácia vykonaná v rámci ponuky, ktorej poriadok ustanovuje inak.
 1. Rezervačný poplatok predstavuje platbu za prvý nevyužitý hotelový deň pre všetky izby, ktoré si Hosť rezervoval, pokiaľ podmienky ponuky nestanovujú inak. V prípade rezervácie, ktorá bola vykonaná v rámci nevratnej ponuky (napríklad HOT DEAL), je rezervačný poplatok splatný za nevyužité hotelové dni všetkých izieb, ktoré si Hosť rezervoval.
 1. V prípade riadne vykonaného zrušenia rezervácie Poskytovateľ služieb bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia uhradí vrátenie platby, ktorú uskutočnil Hosť po odpočítaní rezervačného poplatku, ak takéto podmienky zahŕňala ponuka, na základe ktorej bola rezervácia vykonaná.
 1. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb
 1. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie povinností vyplývajúcich z Hotelového poriadku, ktoré sú spôsobené okolnosťami, na ktoré Poskytovateľ služieb nemá žiadny vplyv napriek dodržiavaniu náležitej starostlivosti.
 1. Poskytovateľ služieb tiež nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku pozastavenia, alebo zastavenia poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa služieb.
 1. Okrem toho Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za škody, vrátane ušlých ziskov vzniknutých v dôsledku používania Služieb zo strany Hostí takým spôsobom, ktorý je v rozpore s Hotelovým poriadkom alebo právnymi predpismi.
 1. Obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na Hosťa, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 22[1] Občianskeho zákonníka.
 1. Duševné vlastníctvo Poskytovateľa služieb
 1. Informačné zdroje a všetok ostatný obsah internetovej stránky, ako sú texty, grafiky, logá, tlačidlá či obrázky, sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa služieb alebo subjektov, s ktorými Poskytovateľ služieb uzavrel príslušné zmluvy a je chránené poľskými a medzinárodnými predpismi týkajúcimi sa ochrany duševného vlastníctva, najmä ustanoveniami zákona zo dňa 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach.
 1. Je zakázané bez súhlasu Poskytovateľa služieb kopírovať, reprodukovať, alebo inak používať úplne, alebo čiastočne informácie, údaje, alebo iný obsah dostupný na int. stránke, alebo z nej pochádzajúcich, s výnimkou prípadov povoleného použitia vyplývajúceho zo všeobecne platných zákonov.
 1. Reklamácie
 1. Hosť má právo podať reklamáciu týkajúcu sa prevádzky hotela a vykonávania služieb zo strany Poskytovateľa týchto služieb, ktoré nie sú v súlade s podmienkami uvedenými v Hotelovom poriadku.
 1. Akékoľvek reklamácie, ktoré obsahujú údaje o Hosťoch, t. j. meno a priezvisko, spolu s e-mailovou adresou a stručný opis hlásených pripomienok je potrebné hlásiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý je dostupný na hlavnej stránke v záložke „Kontakt”, alebo písomne na adresu Poskytovateľa služieb.
 1. Poskytovateľ služieb zváži reklamáciu do 14 dní odo dňa jej doručenia/nahlásenia. Ak sa reklamácia týka služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami a nie je možné ju spracovať do 14 dní, tak Poskytovateľ služieb bude informovať Hosťa o dôvodoch omeškania a o predpokladanom termíne spracovania reklamácie.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Obsah Hotelového poriadku sa môže zmeniť. Hosť bude informovaný o akýchkoľvek zmenách prostredníctvom informácií na internetovej stránke Poskytovateľa služieb. Doba nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nebude kratšia ako 14 dní po ich oznámení.
 1. Riešenie prípadných sporov, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom služieb a Hosťom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 22 [1] Občianskeho zákonníka, budú podliehať súdu, ktorý je príslušný pre sídlo Poskytovateľa služieb.
Zobraziť na mape
Newsletter
Prihláste sa na odber, získajte väčšiu zľavu a budete mať aktualizovaný prehľad o ponukách siete Dobrý Hotel

Rezervácia nie je dostupná Ak si chcete rezervovať pobyt, tak prosím kontaktujte recepciu.

Na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni sa na Portáli využívajú súbory cookie, ktoré sa ukladajú v pamäti prehľadávača. Podrobné informácie o účeloch ich využitia a možnostiach zavádzania zmien do nastavení súborov cookie sú uvedené v Politike súkromia.
Klikajúc SÚHLASÍM súčasne vyjadrujete svoj súhlas s využívaním technológií ako súbory cookie a so spracúvaním spoločnosťou DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Falista 7, 81-331, Gdynia. Vašich osobných údajov hromadených na Internete, ako IP adresy a identifikátory súborov cookie, na marketingové účely (vrátane automatizovaného prispôsobenia reklám k Vašim záujmom a merania ich účinnosti). Nastavenia súborov cookie môžete meniť v Politike súkromia.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved